Βοηθητική διδασκαλία

Η βοηθητική διδασκαλία παρέχει ουσιαστική υποστήριξη σε προσχολικό και σχολικό περιβάλλον

Καθήκοντα

που ξεκινούν από την προετοιμασία της  τάξης έως την επίβλεψη της προσωπικής και της κοινωνικής  ανάπτυξης του παιδιού.

Η βοηθητική διδασκαλία, απαιτεί μεγάλη δέσμευση απέναντι στον μαθητή, όπου μαζί με την

  • υπομονή
  • αφοσίωση
  • και κατανόηση

έχουν ως επί των πλείστων τα καλύτερα αποτελέσματα

teaching